• Żubry
  • Sarny

„Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża"

„Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża"

W grudniu 2014 r. zakończył się projekt „Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

Głównym problemem na naszym terenie jest degradacja środowiska naturalnego, będąca wynikiem wysokiej emisji gazów cieplarnianych. Problem ten jest skorelowany z niskim stopniem wykorzystania odnawialnych źródeł do wytwarzania energii elektrycznej.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku Urzędu Gminy Białowieża. Projektowany system fotowoltaicznej o mocy 20kWp będzie się składał z 80 szt. modułów fotowoltaicznych podłączonych do jednego inwertera o mocy 17 kWp. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy i nie będzie oddawana do sieci zewnętrznej. Długofalowymi konsekwencjami realizacji projektu będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w miejscu realizacji projektu.

Realizacja założonych celów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji - fotowoltaicznej przyczyni się do rozwiązania problemów zarówno na tle społecznym, gospodarczym, jak i środowiskowym. Projekt przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Gminy Białowieża oraz powiatu hajnowskiego, choć na ich rozwój składa się wiele zmiennych niezależnych od planowanej inwestycji. Można być jednak pewnym, że zwiększy on prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu. Potrzeba utworzenia instalacji słonecznej wynika głównie z konieczności ograniczenia opisanych powyżej problemów, ale także z potrzeb rozpatrywanych w rożnych płaszczyznach:

-społecznych (ograniczenie bezrobocia, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców)

-gospodarczej (poprawę sytuacji ekonomicznej beneficjenta, wykorzystanie potencjału energetycznego energii słonecznej, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

-środowiskowej (zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczenie efektu „niskiej emisji", zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii)

W dniu 13 czerwca 2014 r. Gmina Białowieża podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, działanie 5.2.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku Urzędu Gminy Białowieża. Projektowany system fotowoltaiczny o mocy 20 kWp będzie składał się z 80 szt. modułów fotowoltaicznych podłączonych do jednego falownika (inwertera) o mocy 17 kWp.

Realizacja projektu będzie polegać na wykorzystaniu promieniowania słonecznego do wytwarzania prądu elektrycznego na potrzeby własne.

Projekt bezpośrednio przyczyni się do: utworzenia nowego źródła energii odnawialnej; uzyskania dużych oszczędności z tytułu eksploatacji odnawialnego źródła energii na potrzeby własne oraz na cele związane z rozwojem Gminy Białowieża; zastąpienie energii elektrycznej wytwarzanej z konwencjonalnych surowców energetycznych energii energią pochodzącą z odnawialnego źródła; poprawa stanu środowiska naturalnego; zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery; zwiększenie świadomości ekologicznej i konieczności produkcji energii i ciepła OZE, wśród lokalnych mieszkańców i inwestorów.

Całkowita wartość projektu: 142 618, 43 zł

Wartość dofinansowanie 85%: 119 402,43 zł

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31/12/2014 r.

Dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża"

Gmina Białowieża informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża" jest dotowana na podstawie umowy nr 097/14/B-OZ/AZ-005/DA z dnia 26 czerwca 2014r. zawartej z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.