• Żubry
  • Sarny

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża

W dniu 27.04.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonania instalacji OZE w Gminie Białowieża”.  Dofinansowanie otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celami bezpośrednimi projektu są: wzrost produkcji z OZE i redukcja emisji CO2. Do celów społecznych należy podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez: wzrost jakości infrastruktury technicznej, ochronę środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, redukcję kosztów opłat za energię przez mieszkańców.

Projekt obejmuję realizację trzech zadań:
-przygotowanie dokumentacji technicznej
-montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych ( 6 instalacji kolektorów słonecznych, 21 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy)
-nadzór inwestorski

Po realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE-21 szt.
-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 6 szt.
-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,02 MW
-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,07 MW
-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 56,86 MtCO2/rok
-Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE-10,69 MWh/rok
-Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE- 67,38 MWh/rok

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 525 056,07 PLN

Współfinansowanie UE (65%) – 341 28,42 PLN

Wkład własny – 183 769,65 PLN