• Żubry
  • Sarny

Współpraca transgraniczna szansą rozwoju turystyki w Puszczy Białowieskiej

Współpraca transgraniczna szansą rozwoju turystyki w Puszczy Białowieskiej

W dniu 31 października 2018 r.  Gmina Białowieża wraz ze Svisloch Raion z Białorusi złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Współpraca transgraniczna szansą rozwoju turystyki w Puszczy Białowieskiej”  w ramach priorytetu 1.2 – Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA.

Cel jaki sobie zakładają Partnerzy projektu tj. Gmina Białowieża i Svislatch Raion to przede wszystkim ścisła współpraca, wspólna promocja co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju turystyki na naszych terenach.  Konsekwencją tego będzie  zwiększenie liczby osób odwiedzjących te tereny co przyniesie korzyści ekonomiczne i poprawi jakość życia naszych mieszańców. Wspólnym wyzwaniem obszaru objętego Programem jest rozwój turystyki rowerowej  w wymiarze transgranicznym poprzez wzmocnienie, kreowanie i promocję transgranicznych produktów turystycznych opartych o dziedzictwo naturalne obszaru transgranicznego .

W ramach projektu planujemy wiele działań o charakterze transgranicznym m.in.: powstanie ponad 70 km oznakowanej trasy po terenie Puszczy Białowieskiej, odbędą się dwa wydarzenia, zostaną wydane materiały promocyjne oraz zostaną zakupione niezbędne elementy, które przyczynią się rozwoju turystyki rowerowej na naszym terenie.

                Całkowita wartość projektu: 53 345 euro

                Wartość dofinansowania z UE: 47 477,05 EURO (ok. 90%)

TRWA OCENA ZŁOŻONEGO WNIOSKU