• Żubry
  • Sarny

Dodatkowa rekrutacja do projektu

Dodatkowa rekrutacja do projektu

Dodatkowa rekrutacja do projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża" – o 3 uczestników !!!

Pragniemy serdecznie poinformować, iż  w dniach od  29.11.2017 r. do 12.12.2017 r. rozpocznie się proces dodatkowej rekrutacji do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” realizowanego w ramach Działania 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby:
Uczestnicy projektu muszą m.in. spełniać poniższe warunki:
- posiadać miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Białowieża;
- nie posiadać komputera oraz dostępu do Internetu;
- znajdować się w zasięgu technicznych umożliwiającym podłączenie do Internetu,
- złożyć poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne;
- spełniają jedno z poniższych kryterium:
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
• dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
• dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin gdzie dochód opodatkowany na osobę w rodzinie jest niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik – „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzany na 1 osobę w gospodarstwie domowym” wg. danych GUS;
• osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1952.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS
• samotni rodzice
• osoby lub dzieci niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania dokumentów zgłoszeniowych, powinny zgłaszać się do sekretariatu Urzędu Gminy