• Żubry
  • Sarny

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Agrofag: Omacnica prosowianka Roślina: Kukurydza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Oddział w Hajnówce
tel., fax.85-682-23-20
e-mail: o-hajnowka@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: podlaskie
Powiat:  hajnowski
Agrofag: Omacnica prosowianka
Roślina: Kukurydza
Data publikacji komunikatu: 10.07.2018

Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć  po przeprowadzeniu obserwacji.

Lot  motyli i składanie jaj trwa od połowy czerwca do końca sierpnia.

Do określenia masowego lotu motyli omacnicy prosowianki stosuje się pułapki odławiające, które rozmieszcza się na plantacji w połowie czerwca. Składaniu jaj sprzyja sucha i ciepła pogoda. Larwy wylęgają się po około
7-15 dniach. Objawy żerowania najlepiej widoczne są pod koniec sierpnia (otwory o średnicy 3-4 mm z widocznymi trocinami). W Polsce omacnica prosowianka daje 2 pokolenia.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w fazie wyrzucania wiech (przed pyleniem)

W rejonach corocznego, licznego występowania tego szkodnika, stwierdzenie pierwszego motyla i/lub pierwszych złóż jaj jest sygnałem do wykonania w ciągu 7-10 dni pierwszego zabiegu zwalczającego, zaś w rejonach mniejszej liczebności szkodnika, stwierdzenie 5 larw na 10 roślinach lub 6-8 złóż jaj na 100 roślin.

Stwierdzenie  15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno, lub uszkodzonych 30-40% roślin kukurydzy uprawianej na kiszonkę w roku poprzednim stanowi również próg zagrożenia, który powinno się uwzględniać przy planowaniu walki ze szkodnikiem w roku bieżącym.

Ograniczyć występowanie szkodnika można także pośrednio poprzez:

  • rozdrobnienie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych,
  • niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów o grubych łodygach
  • prawidłowy płodozmian
  • zrównoważone nawożenia azotem.

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejność metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1)  środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania

2) środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z  uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie

4) zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art.41 w/w ustawy

5) profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej  stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

                                                                                                     Irena Koc – Kierownik Oddziału