• Żubry
  • Sarny

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1. Zwołać XXXII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 1400 dnia  8 sierpnia 2017r.
2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego z pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury działających na terenie Gminy Białowieża.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Białowieża.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Białowieża do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata  2017-2036.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Waszkiewicza.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Gabiec Olgi.
16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Zamojski

Przydatne linki