• Żubry
  • Sarny

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu studium zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu studium zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Białowieża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 z późn.zm.), w związku z art.46, pkt 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z późn.zm.), dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża oraz o wyłożeniu Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w Studium, w dniach od 09.08.2018r. do 30.08.2018 r. w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, pokój 9, w godzinach 7.30-15.30.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2018 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża i informacjami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16.08.2018r. (czwartek) o godzinie 1600 w Kinie „Żubr”, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z późn.zm.) - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje: o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża, oraz o Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w Studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z późn. zm.), projekt Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Białowieża w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2018 r. na zasadach określonych w art. 11 pkt 8 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Pliki do pobrania: