• Żubry
  • Sarny

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Informujemy, że w dniu 12 maja 2020r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży przedstawił Wójtowi Gmina Białowieża stan przygotowań do ponownego otwarcia przedszkola...

Informujemy, że w dniu 12 maja 2020r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży przedstawił Wójtowi Gmina Białowieża stan przygotowań do ponownego otwarcia przedszkola
 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  nałożyły na organ prowadzący, dyrektora oraz pracowników przedszkola wiele nowych obowiązków oraz nakazały konieczność zmiany organizacji pracy tej placówki.
     
Wytyczne zobligowały  organ prowadzący oraz dyrektora  do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki, zapewnienia środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola i żłobka, zapewnienia dodatkowych pomieszczeń dla dzieci, a także wyposażenia tych pomieszczeń, zaopatrzenia pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice,  fartuchy z długim rękawem), itp. Realizacja powyższych zaleceń jest czasochłonna i wymagała poniesienia wielu dodatkowych nakładów finansowych. Obecnie trwają końcowe działania mające na celu realizację wytycznych i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz pracownikom placówki.

Dyrektor, celem dostosowania liczby dzieci w grupach do wytycznych musi ograniczyć ich liczebność do 10 dzieci w grupie, uwzględniając  minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci  (nie może być mniejsza niż 4 m kw na 1 dziecko i każdego opiekuna).

Do placówki będą mogły więc uczęszczać wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących.  Dyrektor będzie weryfikował spełnienie powyższego warunku na podstawie zaświadczeń z zakładu pracy przekazanych przez rodziców do dnia 19 maja br. Zaświadczenia należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży ul. Stoczek 2 lub zeskanowane pocztą internetową ( zsp@ug.bialowieza.pl).

Otwarcie przedszkola , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Białowieża, będzie możliwe po wdrożeniu zaleceń wynikających z wytycznych. Prawdopodobnie nastąpi to 25 maja br.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu przedszkola, a przede wszystkim o terminie ponownego otwarcia przedszkola będziemy Państwa informować na bieżąco, między innymi za pośrednictwem strony internetowej  urzędu (http://gmina.bialowieza.pl/) i strony internetowej zespołu szkolno-przedszkolnego (https://zspbialowieza.edupage.org/).