• Żubry
  • Sarny

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania X Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1. Zwołać X Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14:00 dnia 10 września  2019 r.
2. Ustalić miejsce obrad w  lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z Planem energetycznym, zachowaniem czystości powietrza i ochrony klimatu dla powiatu i jego gmin.   
4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Białowieża.
5. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Białowieża.  
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/19 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białowieża.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
11. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
12. Odpowiedź na pismo do Ministra Środowiska.    
13. Odpowiedź Wójta na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, które wpłynęły na ostatniej sesji lub w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy