• Żubry
  • Sarny

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania XXVI Sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym.

Postanawiam

1. Zwołać XXVI Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 1200 dnia 17 stycznia 2017r.
2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża.
4. Analiza aktualnego stanu działania sieci wodociągów i kanalizacji oraz umowy dzierżawy w/w infrastruktury w zakresie zabezpieczenia stanu majątku Gminy Białowieża  
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Zamojski