• Żubry
  • Sarny

Spotkanie informacyjne właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw!

Spotkanie informacyjne właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw!

Spotkanie dot: konkursu w ramach RPO WP, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000...

Starostwo Powiatowe w Hajnówce we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizujący zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” organizuje  spotkanie informacyjne odnośnie konkursu na dofinansowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). W odniesieniu do powiatu hajnowskiego dotyczy to następujących gmin: Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na w/w spotkanie, które ma na celu  omówienie zasad naboru wniosków oraz kryteriów wyboru projektu w ramach ogłoszonego konkursu i tym samym wspomóc Państwa w aplikowaniu o środki unijne na rozwój Państwa przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się dnia 19.09.2016 r. w godz. 10.00 - 13.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24. Program spotkania w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 15.09.2016 r. na adres mailowy: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl lub telefonicznie 85 682 3046.

W imieniu organizatorów,
Mirosław Romaniuk
Starosta Hajnowski