• Żubry
  • Sarny

Szacowanie szkód w uprawach

Szacowanie szkód w uprawach

wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne

Informuję, że 1 kwietnia 2018 r. weszła u życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych natęży składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy - Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska i dnia 8 marca 2010 r. tr sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypluł odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Pliki do pobrania