• Żubry
  • Sarny

XXIII Sesja Rady Gminy

XXIII Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

P o s t a n a w i a m

1. Zwołać XXIII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 1300 dnia 10 października 2016r.
2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek na lata 2016 – 2020, Zakup i wymiana grzejników kaloryferowych oraz doposażenie w sprzęt Gminnej Biblioteki Publicznej w Białowieży.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Zamojski