• Żubry
  • Sarny

XXXVIII Sesja Rady Gminy

XXXVIII Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zwołania XXXVIII Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1. Zwołać XXXVIII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 1400 dnia  16 listopada 2017r.
2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego gminy.
4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Gminy Białowieża.
5. Przyjęcie protokołu z  XXXVII Sesji Rady Gminy Białowieża.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
7. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego z pracy międzysesyjnej.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
10. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Zamojski

Przydatne linki