• Żubry
  • Sarny

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIECIA DRZEWA

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIECIA DRZEWA

Nowe przepisy od 17 czerwca 2017 roku

17 czerwca 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące usunięcia drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Uchwalona ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 poz. 1074) wprowadza m. in. szczególne reguły postepowania dotyczące usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwanie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Od dnia 17 czerwca 2017 r. istnieje obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Białowieża, zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:  

• 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,
• 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

ZGŁOSZENIE powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (formularz dostępny w Urzędzie Gminy Białowieża, pokój nr 6).

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu gminy dokona oględzin drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. Drzewa powinny zostać usunięte przed upływam 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będzie przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia do Urzędu Gminy lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od wielkości obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm. Zgodnie z nowelizacją zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód ba wysokości 5 cm od gruntu będzie przekraczał: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Przydatne linki