• Żubry
  • Sarny

Zwołanie XV Sesji Rady Gminy

Zwołanie XV Sesji Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania XV Sesji Rady Gminy...

Postanawiam

1. Zwołać XV Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14:00 dnia 21 stycznia 2020r.
2. Ustalić miejsce obrad w  lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Planu pracy Rady Gminy Białowieża na 2020 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedź Wójta na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, które wpłynęły na ostatniej sesji lub w okresie międzysesyjnym.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Wołkowycki