• Żubry
  • Sarny

Konkurs na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego

Konkurs na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego

Minister Środowiska dnia 7 czerwca 2017 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży

Minister Środowiska
dnia 7 czerwca 2017 r.
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora
Technikum Leśnego w Białowieży
17-230 Białowieża
ul. Park Dyrekcyjny 1A

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa z dniem 21 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska: https://bip.mos.gov.pl