• Żubry
  • Sarny

Konkurs fotograficzny - Zwierzaki w obiektywie

Konkurs fotograficzny - Zwierzaki w obiektywie

Białowieski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Zwierzaki w obiektywie". Zastawmy fotopułapkę na naszego zwierza i zobaczmy, jaki wyjdzie nam z tego Zwierzogród.

Białowieski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Zwierzaki w obiektywie". Zastawmy fotopułapkę na naszego zwierza i zobaczmy, jaki wyjdzie nam z tego Zwierzogród.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Białowieski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, tel. 856812460
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
3. Tematem konkursu jest twórczo rozumiana przyjaźń człowieka i zwierzęcia, radość i wartość ich wspólnej zabawy.
4. Cele konkursu:

a. kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt, tworzenie dobrych wzorców opieki na zwierzętami domowymi i gospodarskimi, zaangażowanie w działanie na rzecz dobra dla zwierząt i w imieniu zwierząt;
b. zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnych umiejętności, do zwrócenia uwagi na zwierzęta - ich różnorodność, rolę i miejsce w przyrodzie oraz w życiu człowieka;
c. rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

5. Warunkiem   uczestnictwa  w  konkursie  jest   nadesłanie   fotografii   zainspirowanej   tematem   na  adres   e-mail organizatora bok@ug.bialowieza.pl w temacie e-maila wpisując „konkurs fotograficzny".

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
Do prac należy dołączyć informację, zawierającą następujące dane:
- tytuły pracy
- imię i nazwisko autora, wiek
- adres i numer telefonu, adres e-mail.
6. Prace mogą być wykonywane zarówno aparatami fotograficznymi, jak i telefonami komórkowymi (może to być selfie z naszym pupilem).
7. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą być retuszowane i obrabiane w programach graficznych.
8. Przedmiotem konkursu są zdjęcia dotąd nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
9. Zgłoszone fotografie mają być wykonane osobiście przez uczestnika konkursu lub osobę przez niego upoważnioną.
10. Uczestnik konkursu uzyskał zgodę rodziców dzieci, których wizerunki utrwalono ewentualnie na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków.
11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika i osób pokazanych na zdjęciu.
12. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Białowieskiego Ośrodka Kultury. Ocena jury nie podlega dyskusji i jest ostateczna.

Kryteria oceny:
• wartość merytoryczna i zgodność z tematyką;
• poziom artystyczny pracy;
• twórczy charakter fotografii.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej lub w przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu.
14. Prace należy wysłać do 24 października 2016 do godziny 23:59
15. Wyniki zostaną ogłoszone 28 października 2016.
16. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego eksponowania i publikację fotografii.
17. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, na publikowanie wizerunku fotografowanych i nagrodzonych osób oraz akceptacją regulaminu konkursu.
18. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
19. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Nagrodą specjalną będzie TABLET. Otrzyma go tylko jeden uczestnik konkursu, wyłoniony spośród wszystkich kategorii wiekowych.