• Żubry
  • Sarny

Gospodarka Odpadami

Gospodarka Odpadami

Gospodarka odpadami

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁOWIEŻA NA LATA 2021-2032


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJNA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA NA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023, REJON 1

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJNA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA NA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023, REJON 2


SEGREGACJA ODPADÓW NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA

Na terenie Gminy Białowieża w zabudowie jednorodzinnej  obowiązywać będzie mieszany pojemnikowo – workowy system zbiórki odpadów.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach min. 120 litrowych, które ustawi właściciel lub użytkownik nieruchomości.
Zbieranie odpadów w sposób selektywny odbywać się będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości, czyli zbiórka u ,,źródła’’. Zostaną wprowadzone następujące rodzaje worków do selektywnego zbierania:

  1. Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – worek koloru żółtego
  2. Papier, tektura i tekstylia – worek koloru niebieskiego
  3. Szkło i opakowania szklane – worek koloru zielonego
  4. Popiół – worek koloru szarego
  5. Odpady biodegradowalne- worek koloru brązowego

Odpady zielone mieszkańcy mogą zagospodarować poprzez gromadzenie odpadów w przydomowych kompostownikach.

Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych będzie się odbywać z częstotliwością określoną w harmonogramie odbioru odpadów.

Mieszkaniec, który zadeklarował na podstawie złożonej deklaracji prowadzenie segregacji odpadów, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwego segregowania, odpady zostaną odebrane jako zmieszane, a to spowoduje, że właściciel nieruchomości zostanie obciążony za odpady jako zmieszane i zostanie zastosowana wyższa stawka opłaty.

Ważna informacja!

PSZOK znajduje się  na terenie oczyszczalni ścieków w Białowieży (wjazd od ul. Paczoskiego). Czynny jest tylko i wyłącznie w środy w godz. 8.00- 15.00

Dotychczasowe zasady przyjmowania odpadów do PSZOK pozostają bez zmian.PAMIĘTAJ!!!
Prawidłowa segregacja u źródła pomaga efektywnie chronić środowisko!

Jak prawidłowo segregować odpady str1-1.jpg

Jak prawidłowo segregować odpady str2-1.jpg

Jak prawidłowo segregować odpady str3-1.jpg


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

Gmina Białowieża gospodaruje odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250).

Urząd Gminy Białowieża przypomina, że uległy zmianie stawki opłat za odpady komunalne:

- odpady zbierane w sposób selektywny- 32 zł/ za osobę/ za miesiąc

- odpady zbierane w sposób zmieszany- 128zł/ za osobę/ za miesiąc

Od dnia 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy, którzy posiadają przydomowy kompostownik, i kompostują w nim odpady biodegradowalne, podlegają zwolnieniu z opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny- wynoszącym 1 zł/ za osobę/ za miesiąc, w związku z powyższym mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy Białowieża, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17- 230 Białowieża, a także wysłać pocztą elektroniczną na adres sekretatiat@ug.bialowieza.pl

Przypominamy o powszechnym obowiązku segregacji odpadów komunalnych!- mieszkańcy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne, i wskazali w niej nieselektywną (zmieszaną) zbiórkę odpadów, zobowiązani są do złożenia korekty deklaracji.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych ww deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Uchwała Rady Gminy Białowieża NR XVI/87/20 z dnia 25 maja 2020 r., w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, oznacza to, że mieszkańcy prowadzący kwatery agroturystyczne są zobowiązani podpisać indywidualne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Białowieża, oraz odpowiednie zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów, a kopie tych umów dostarczyć do Urzędu Gminy Białowieża.

CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie gminy Białowieża zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:

  1. Za I kwartał do 15 marca danego roku
  2. Za II kwartał do 15 maja danego roku
  3. Za III kwartał do 15 września danego roku
  4. Za IV kwartał do 15 listopada danego roku

§ 2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzy miesiące.
§ 3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Białowieża lub w drodze inkasa.
§ 4. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa powierza się sołtysom poszczególnych sołectw tj.: Podolany; Budy; Teremiski; Zastawa; Stoczek; Pogorzelce; Grudki, Czerlonka.

Informujemy, iż zmienił się numer rachunku bankowego dotyczącego wpłat za odpady komunalne.

Nowy numer rachunku:

93 8071 0006 0014 2393 2000 0440

Podstawa Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi