• Żubry
  • Sarny

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża

Dokument określi przedsięwzięcia zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych

       Gmina Białowieża przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Zadanie wykonuje  wyłoniony w zapytaniu ofertowym Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.  

      Dokument określi przedsięwzięcia zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych oraz ograniczenia zużycia energii. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej poddany zostanie debacie publicznej i przyjęty uchwałą Rady Gminy. Plan  umożliwi ubieganie się o środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej w nowej  perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020.

      Obowiązek sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przede wszystkim realizacji  przedsięwzięć opisanych  w  Planie  wynika  z  postanowień  Ramowej  konwencji  Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego  ją  Protokołu  z  Kioto  z  1997 r.  oraz  pakietu  klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

       Gmina kładzie nacisk na zachowanie czystości powietrza, co oznacza nie tylko ograniczanie emisji gazów cieplarnianych lecz  również eliminację zanieczyszczeń i cząstek stałych, pochodzących przede wszystkim ze spalania węgla.