• Żubry
 • Sarny

GOPS

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: Ul. Sportowa 10
17-230 Białowieża
Powiat: hajnowski

Telefon: 85 68 12 697, komórkowy  511 926 847
Fax: 85 68 12 679
e-mail: gops_bialowieza@poczta.onet.pl , gops@ug.bialowieza.pl


Kierownik:  Iwona Sawicka
Główny księgowy:  Irena Jaskółka
Pracownik socjalny:  Walenty Leoniuk
Specjalista pracy socjalnej:  Anna Kutikow
Pracownik socjalny, Podinspektor:   Elżbieta Hołota
Opiekunka osób starszych:  Maria Lachowska
                                        
Czas pracy: poniedziałek-piątek –7.00-15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze,
 • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych,
 • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych gminie. Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określa ustawa o pomocy społecznej. Zadania własne Ośrodek realizuje zgodnie z ustaleniem rady gminy. Zadania zlecone realizowane są na podstawie szczegółowych porozumień z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z Upoważnienia Wójta Gminy Białowieża dodatkowe zadania w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczenia wychowawcze,
 • zaliczek alimentacyjnych,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
 • przyznawanie Karty Dużej Rodziny,

Przy ośrodku pomocy społecznej działają:
Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białowieża

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi powołana w celu walki z przemocą domową. Zespół Interdyscyplinarny diagnozuje problem przemocy w rodzinie, podejmuje działania zapobiegawcze w środowisku zagrożonym przemocą domową oraz podejmuje działania na rzecz osób stosujących przemoc. Członkowie Zespołu upoważnieni są do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku, uruchamiania procedur, mających na celu powstrzymanie przemocy.
W skład Zespołu wchodzi 8 osób, przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Komendy Powiatowej Policji;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Oświaty;
 • Ochrony zdrowia;
 • Kuratorskiej Służby Sądowej;
   

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Iwona Sawicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji problemowej (diagnoza), wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy:
  a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów
  b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie
  c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie

 3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi.
 4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.
 5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.
 6. Analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składkowemu do Gminnej Komisji rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy.
 7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii została powołana Zarządzeniem  Wójta Gminy Białowieża. Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki, który jest corocznie zatwierdzany przez Radę Gminy.

W skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Białowieży wchodzą:
 
Iwona Sawicka – przewodnicząca komisji
Anna Kutikow – sekretarz
Piotr Leoniuk – członek
Joanna Charkiewicz – członek
Bożena Ptaszyńska – członek
Marta Gierłachowska - członek

Zgodnie z art.4 ust.3 oraz art.18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Inicjowanie działań w zakresie:
  a. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  b. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  c. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  d. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  e. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13(1) i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży:
  • w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy,
  • w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.

Realizując w/w zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

 • Kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • Kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.