• Żubry
  • Sarny

Informacja dotycząca opracowania Studium

Informacja dotycząca opracowania Studium

Konsultacje społeczne dotyczą opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża (Uchwała Nr XXII/113/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 września 2016r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża).

Zakres konsultowanego dokumentu obejmuje Gminę Białowieża w granicach administracyjnych.  Obszar gminy Białowieża charakteryzuje się niskim stopniem przekształcenia środowiska przyrodniczego, o czym świadczy fakt, iż 93,8% powierzchni gminy stanowi powierzchnia obszarów prawnie chronionych. Gmina położona jest w całości na obszarze Puszczy Białowieskiej. Walory przyrodnicze gminy Białowieża oraz duży udział obszarów prawnie chronionych i obszarów objętych siecią Natura 2000 wymuszają podjęcie niezbędnych działań, które zapewnią ochronę istniejącego stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie umożliwią jego zrównoważony rozwój.  Konieczne jest wyznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stref: obszar leśny, obszar rolny, zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, zabudowa usługowa, w tym związana z obsługą ruchu turystycznego zapobiegnie powstawaniu kolejnych konfliktów przy realizacji zamierzeń poszczególnych interesariuszy. Mając na uwadze zachowanie populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zarówno fauny, jak i flory na terenie Gminy Białowieża na poziomie, który odpowiada w szczególności wymogom ekologicznym, ale również naukowym niezbędne jest opracowanie studium.

Zakres podejmowanych czynności:
- wskazanie terenów potencjalnie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową czy usługową,
- wyznaczenie stref: obszar leśny, obszar rolny, zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, zabudowa usługowa.
Gmina przeprowadziła otwarty nabór wniosków - wpłynęły liczne zapytania, wnioski w drodze pisemnej. Obecnie przygotowywana jest ich analiza, która posłuży jako pierwsze źródło informacji do tworzonego dokumentu.
Celem konsultacji jest stworzenie prawnych podstaw do prowadzenia odpowiadającej bieżącym potrzebom polityki przestrzennej Gminy (w tym ochrony zasobów środowiska przyrodniczego).

Cele szczegółowe:
1) dotarcie do jak najszerszego grona osób zainteresowanych ustaleniami Studium;
2) zapewnienie ochrony istniejącego stanu środowiska naturalnego z jednoczesnym umożliwieniem jego zrównoważonego rozwoju,
3) zatrzymanie niekontrolowanych inwestycji na obszarach chronionych powodujących pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego,
4) wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową  i usługową oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się zabudowy niekontrolowanej,
5) określenie obszarów i zasad ochrony środowiska i jego zasobów,
6) stworzenie podstaw do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a tym samym skrócenia procesów inwestycyjnych,
7) podkreślenie walorów kulturowych oraz naturalnie ukształtowanych form urbanistycznych – kolonijna zabudowa wsi Teremiski;
8) dostosowanie architektury do lokalnych standardów i tradycji.