• Żubry
  • Sarny

Oświata

Oświata

/28.12.2016/

I. INFORMACJE W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM:

1. UCHWAŁA Nr XXVII/143/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. >>>>>>

2. UCHWAŁA Nr XX/109/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.  >>>>>>

3. WNIOSEK na stypendium szkolne >>>>>>

4. Wniosek zasiłek szkolny >>>>>>

II. UCHWAŁA W SPRAWIE USTANOWIENIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA ZA WYNIKI W NAUCE I INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIOM SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BIAŁOWIEŻA:

1. Uchwała Nr XXIV/119/16 Z DNIA 7 GRUDNIA 2016 r. + Wniosek  >>>>>>

2. Wniosek o przyznanie stypednium Wójta Gminy Białowieża za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne >>>>>>


/17.08.2016/

INFORMACJA DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski o dofinansowanie dowozu dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hajnówce należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża ul. Sportowa 1.

UWAGA!
Do wniosku o dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (opcjonalnie).
2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
3. Zaświadczenie szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego ze wskazaniem, do której klasy uczęszcza.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania:
• Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego >>>>>>

• Umowa określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej lub prywatnej >>>>>>

• Umowa określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym >>>>>>

• Rachunek o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły środkami komunikacji publicznej/prywatnej >>>>>>

• Rachunek o zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna >>>>>>