• Żubry
  • Sarny

Rewitalizacja

Rewitalizacja

/21.11.2017/

Szanowni Państwo,     

Dn. 16 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Białowieży odbyło się II Spotkanie konsultacyjne, w ramach opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Białowieża na lata 2017-2024. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele instytucji i organizacji, przedsiębiorcy. Celem spotkania było omówienie wyników diagnozy, na podstawie której został wytypowany obszar Gminy do rewitalizacji. Jest on podstawą do dalszych działań, gdyż to na nim będą realizowane projekty związane z odnową naszej Gminy w ramach Programu Rewitalizacji.

Po zapoznaniu się z prezentacją nt. diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego (prezentacja do pobrania w plikach na dole strony) miała miejsce dyskusja o kierunkach proponowanych działań.  W drugiej części odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy spotkania, pracując w grupach, stworzyli zarys przyszłych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Odnieśli się w ten sposób do potencjału obszaru rewitalizowanego nazywanego umownie Białowieża – Centrum.

Po zaakceptowaniu zakresu obszaru rewitalizacji przez Gminę Białowieża, rozpoczął się nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych (fiszka projektowa do pobrania w plikach na dole strony). Fiszki można składać bezpośrednio w formie papierowej w Urzędzie Gminy w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej e-mail: j.parchotik@ug.bialowieza.pl.

Termin składania fiszek projektowych mija 28 listopada 2017 r. Zachęcamy do przedstawiania propozycji projektów, które mogłyby zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacyjnym z pożytkiem dla mieszkańców Gminy Białowieża.


/09.11.2017/

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Gmina Białowieża jest w trakcie opracowania dokumentu strategicznego pn. Program Rewitalizacji Gminy Białowieża na lata 2017-2024. Dokument ten odgrywać będzie bardzo ważną rolę w zarządzaniu Gminą. Pozwoli bowiem wyznaczyć obszary najbardziej problemowe na terenie Gminy Białowieża oraz określić priorytetowe działania w zakresie ich rewitalizacji . Będzie również podstawą do ubiegania się o środki unijne na realizację przyszłych projektów rewitalizacyjnych.

Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców
Gminy Białowieża na II spotkanie rewitalizacyjne
które odbędzie się
dnia 16 listopada 2017 o godz. 16:00
w budynku Urzędu Gminy w Białowieży

Na spotkaniu omówimy wyniki Diagnozy na podstawie której został wytypowany obszar Gminy do rewitalizacji. Jest on podstawą do dalszych działań, gdyż to na nim będą realizowane projekty związane z odnową naszej Gminy w ramach Programu Rewitalizacji.
Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu i współdecydowaniu o kierunkach zmian w Gminie Białowieża.

Grzegorz Kasprowicz
Wójt Gminy Białowieża


Szanowni Państwo,     

Gmina Białowieża pozyskała środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument będzie koncentrować się na najbardziej problemowych (zdegradowanych) obszarach gminy oraz przedstawiać będzie spójną wizję obszaru zdegradowanego po wyjściu z kryzysu. Program będzie stanowić podstawę do pozyskiwania środków europejskich na działania związane z rewitalizacją obszarów problemowych gminy.
Oznacza to, że w toku przygotowania dokumentu na podstawie danych statystycznych oraz subiektywnych wskazań przez mieszkańców i instytucje (ankiety) wyznaczone zostaną obszary zdegradowane. Kolejnym krokiem będzie określenie obszarów rewitalizowanych, gdzie w przyszłości  będą realizowane projekty rewitalizacyjne.

W międzyczasie prowadzone są otwarte konsultacje w formie m.in. spotkań i ankiet.  Dnia 30 października br. w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji i organizacji. Podczas spotkania, w którym udział wzięło 12 osób,  przedstawiono zakres prac oraz przybliżono pojęcie rewitalizacji ( zobacz uproszczoną prezentację ze spotkania ). Odbyła się też dyskusja na temat głównych problemów występujących w gminie oraz przyszłych potencjalnych projektów rewitalizacyjnych. Uczestnicy spotkania uzupełnili ankiety oraz podjęli się ich dalszej dystrybucji, wśród osób, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu.
Przypominamy, że ankiety zarówno dla mieszkańców, jak tez dla instytucji są dostępne na stronie w zakładce Rewitalizacja  oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Ankiety będą przyjmowane w formie papierowej w Urzędzie Gminy w sekretariacie oraz w wersji elektronicznej mail:  j.parchotik@ug.bialowieza.pl

Termin składania ankiet mija 7 listopada 2017 r. Zachęcamy do licznego udziału w konsultacjach dotyczących Państwa najbliższego otoczenia.

Przydatne linki