• Żubry
  • Sarny

Aktualizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023”

Aktualizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych

Białowieża, dn. 05.02.2019 r.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Białowieża zaprasza do czynnego udziału w procesie konsultacji społecznych polegających na aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023”. Program będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizacji przyszłych projektów rewitalizacyjnych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, Radnych, Sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych a w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji „Białowieża – Centrum” z ulic: Stoczek, Sarnia, Sportowa, Kolejowa, Parkowa, Park Pałacowy do zgłaszania propozycji  projektów rewitalizacyjnych poprzez:

-udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 18 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w Sali Kina „Żubr”;

- przesłanie drogą elektroniczną bądź tradycyjną, czytelnie wypełnionego formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie Internetowej www.bialowieza.pl (w zakładce Rewitalizacja) na adres: unia@ug.bialowieza.pl lub na adres: Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża;

- oraz osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30.

TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW: 12 LUTY- 19 LUTY 2019 r.

PROPOZYCJĘ PROJEKTÓW BĘDĄ WERYFIKOWANE POD KĄTEM ICH ZGODNOŚCI Z POTRZEBAMI REWITALIZACYJNYMI OBSZARU „Białowieża Centrum” (dokument dostępny jest na stronie Internetowej www.bialowieza.pl, w zakładce Rewitalizacja)

Wójt Gminy Białowieża

Albert Waldemar Litwinowicz

Zarządzenie Nr 7.2019 Wójta Gminy Białowieża z dnia 05 luty 2019 r. o terminie i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z aktualizacją dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023"